بررسی چالش های صنفی عکاسان تئاتر ایران
طراحی صحنه در عکاسی
عکاسی امروز، فرصت های جدید
فناوری های نوین در نمایش تصویر
جریان سازی هنری در عکاسی و بررسی فقدان آن در عکاسی هنری ایران
بررسی آثار عکاسان ایران و جهان در روزهای انقلاب
عکس به عنوان سند در تاریخ سینما
ذخیره و بازیابی اطلاعات درتصاویر دیجیتال